Vad är Lövekulle Stationsstad?2019-10-10T08:11:53+00:00

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter/TMRW

Låt Alingsås växa med eftertanke och stolthet

Lövekulle Stationsstad är en helt ny stadsdel som binder samman och utvecklar staden Alingsås och öppnar upp mot Mjörn. Området ska vara trevligt, tryggt och tillgängligt för alla.

Lövekulle Stationsstad är en genomtänkt stadsutvecklingsplan som är långsiktigt hållbar. Här planeras olika boendeformer och en helt ny tågstation förenklar livet för de boende och alla besökare. Här finns också skola, anläggningar för rekreation och idrott, service och allt annat som gör en stadsdel levande. En attraktiv strandpromenad med bad, nöjen och andra aktiviteter välkomnar oss alla. Nya vägar, gång- och cykelstråk sörjer för en god infrastruktur som avlastar det befintliga vägnätet och ökar tillgängligheten till E20.

Projektet kommer att ha en hög självfinansieringsgrad.

Välkommen till Lövekulle Stationsstad!

FINA PLATSER ATT TRÄFFAS PÅ – SPONTANT ELLER PLANERAT2019-10-07T11:57:59+00:00

Närhet till båt- och badliv, idrott och rekreation, mysiga stadsrum och naturen runt hörnet gör det lätt för både besökande och boende att må bra i Lövekulle Stationsstad. Här är filosofin grönskande växtlighet och fina, ljussatta platser där alla kan känna sig trygga.

GENOMTÄNKTA STRÅK SOM FÖRBÄTTRAR RÖRLIGHETEN2019-10-07T11:57:27+00:00

En ny tågstation blir navet i området – nu blir det lätt för alla att komma till Strandpromenaden och för de boende att jobbpendla. Genomtänkta gång- och cykelvägar är prioriterat och nya vägar avlastar trafiken i området och ökar tillgängligheten till E20.

NYA BOSTÄDER MED BLANDAD OCH HÅLLBAR BEBYGGELSE2019-10-07T11:52:40+00:00

De olika områdena i Lövekulle Stationsstad kommer att erbjuda varierande boendeformer – alltfrån lägenheter (både hyres- och bostadsrätter) till radhus, friliggande villor och flerbostadshus. För att skapa ett levande gårdsliv kommer kvarteren att vara öppna och tillgängliga för alla.

Översikt av utvecklingsområden

De områden som tillsammans utgör Lövekulle Stationsstad har sinsemellan vitt skilda möjligheter och begränsningar. Tillsammans representerar de en sammanhållen strategi som kan förverkligas helt eller delvis. 

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

01 Strandpromenaden

Ett publikt rum som gör Mjörnstranden trygg och tillgänglig för alla. Satsningen på strandpromenaden gör att staden Alingsås möter Mjörn och att tillkommande bebyggelse får ett läge som upplevs mer centralt. 

Läs mer

02 Mjörnvallen 

Här saknas en pusselbit för att låta Alingsås koppla ihop sig med Mjörn medan det finns en självklarhet i att koppla sig an bebyggelsen utefter Säveån. Mjörnvallen är sedan länge etablerad i staden och att etablera ytterligare idrottsanläggningar blir en naturlig utveckling. En ny arena blir en publik mötesplats.

Läs mer

03 Lövekulle Strand 

Väster om järnvägen som sluttar svagt ner mot segelsällskapet och campingen.

Läs mer

04 Lövekulle Stationsstad 

I anslutning till stationsläget i Lövekulle och till Södra Stadsskogsgatan finns slänter som kan bebyggas utan att störa utsikten hos de som bor ovanför platsen idag.

Läs mer

05 Stadsskogen Norra 

Söder om Stadsskogsgatan expanderar ett bebyggelseområde som kombinerar stadsmässig täthet med närhet till skogen. 

Läs mer

06 Stadsskogen Mellersta 

Länkar samman Norra och Södra Stadsskogen i ett bebyggt sammanhang.

Läs mer

07 Stadsskogen Södra

Stadsskogen växer ner för att få kontakt med Södra Stadsskogsgatan. Bebyggelsen glesas ut jämfört med de norra delarna av Stadsskogen. 

Läs mer

Sammanfattning

Lövekulle Stationsstad möjliggör attraktiv och hållbar utveckling av Alingsås under 20-30 år framåt. Med vackra gång- och cykelstråk från Gerdsken till Mjörn blir Alingsås staden mellan sjöarna. En ny järnvägsstation gör Lövekulle Strand till en stark destination i Västsverige och skapar förutsättningar för bilfri kommunikation för alla dem som på sikt väljer att flytta till ett färdigbyggt Stadsskogen.

Läs mer

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Strandpromenaden

För att tillgängliggöra Mjörnstranden för alla Alingsåsbor finns det möjlighet att utforma en vackert ljussatt, trygg och lockande strandpromenad som sträcker sig från Mjörnvallen och vidare ut mot Lövekulle. 

Strandpromenaden kommer knyta an till promenadstråket Nolhaga allé – Tallhyddan – Playa Mjörn, och fylla på med fler målpunkter. På så sätt skapas en länk som binder ihop staden Alingsås med Mjörn på ett tydligare sätt. 

En publik och omhändertagen strandpromenad skulle göra att fler känner sig välkomna och också ha möjlighet att addera sociala mervärden till området. 

Idag är ängsmarken skyddad med utgångspunkt i allas rätt till stranden. I praktiken blir dock detta synsätt ett hinder för tillgängliggörande. Området är för stort för att kunna omhändertas på ett aktivt sätt och strandkanten växer i stället igen med sly medan plats för uppdragna båtar tvingar flanörer bort från vattnet. Det som skulle vara allas plats blir i stället ingens – ett område som inte vårdas i det allmännas intresse. 

Samtidigt bidrar ny bebyggelse med trygghet genom mänsklig närvaro som hjälper till att göra promenadstråket befolkat under större delar av året och dygnet. Den tillkommande bebyggelsen stärker upp det offentliga rummet genom att ge det en tydlig inramning. Närvaron av boende ger också ett bättre underlag för att utveckla målpunkter utefter strandpromenaden. 

Kartbild: Dreem Arkitekter. Innergården Nygrens Café: Alingsås Kommun

Strandpromenad – sträckning 

Den nya strandpromenaden ges ett tydligt publikt uttryck som definierar den som ett omhändertaget rum som välkomnar alla. 

Denna karaktär av allmän plats stärks upp av en tydlig gräns mot privat bebyggelse. 

  • Vinterförvaring av båtar ges plats närmare järnvägen samtidigt som småbåtshamnen utvecklas. 
  • Genomgående trafik riktas om för att hålla nere hastigheter för biltrafiken. Samtidigt görs strandpromenaden nåbar med bil för allas tillgänglighet. 
  • Promenaden laddas med aktiviteter och målpunkter för att öka dess attraktivitet och göra den till ett besöksmål för såväl Alingsåsbor som tillresande. 
  • Tillkomsten av en badplats med hopptorn längs strandpromenaden bidrar till att aktivera den under sommarmånaderna. 
  • Kallbadhus med bastu ger en badsäsong som räcker året om och stärker Mjörn som en destination för långfärdsskridskoåkning. 
  • Plats för serveringar finns i anslutning till kallbadhuset, samt vid småbåtshamnen i båtklubbens regi. 
  • Lövekulle Camping inklusive verksamheten vid Lövekulle Badplats föreslås rustas upp. 

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Modellstudie, vy från nordost. Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Modellstudie, vy från väster. Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Platser som inspirerar till en ny strandpromenad i Alingsås

En av de största tillgångarna en stad kan ha är närheten till en sjö eller till havet. Många skulle säkert vara avundsjuka på Alingsås möjligheter med två sjöar centralt i stan. Ett antal städer har tagit vara på och utvecklat sina miljöer så att alla invånare får tillgång till de vackra platser som kan uppstå när tillgängligheten till strandkanten förbättras.

Karlstad – Sandgrundsparken
Sandgrundsparken har förvandlat en oanvänd sandrevel till en välbesökt park och badplats i stadens mitt.

En konsekvent satsning har tillgängliggjort stranden genom en kaj.

Järla Sjö
En tät blandstad går fram till kajkant och skapar attraktivt boende och befolkade publika rum

Västervik – Slottsholmen
Strandpromenaden kompletteras med ett boende med signaturkvalitéer. Integreringen av båtbrygga i projektet stärker Västerviks position som sommarstad.

Aspen Strand
En tydlig satsning på att göra Aspen tillgänglig för många. En bebyggelse som både skapar omhändertagna gårdsrum och sparar naturen runtom.

Ulricehamn
Strandpromenad, restauranger, strandpark och kallbadhus välkomnar alla som bor och besöker Ulricehamn ner till sjön. Det gör Ulricehamn mer attraktivt som helhet och det har stärkt stoltheten i den lilla staden där många fler nu kan komma intill strandkanten, bada eller bara flanera och skåda vackra solnedgångar över sjön Åsunden.

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Mjörnvallen

Platsen i dag
Mjörnvallen präglas idag av sitt läge nära idrottsplatser och närheten till Mjörn. Idag skapar dock den tomma ytan ett avbrott mellan Alingsås centrum och Mjörn. Ny bebyggelse, som inkluderar en ny arena, kan bidra till att binda i hop de två delarna av staden.

Mjörnvallen – Utveckling och nya kvaliteter

Alingsås Arena är en del av Mjörnvallens utveckling. I denna kompletteras redan befintliga idrottsytor med en ny inomhusanläggning som är en tillgång för hela staden men i synnerhet för stadens västra och södra delar. I anläggning kan staden idrottsföreningar utvecklas och det blir en målpunkt för arrangemang.

I anslutning till arenan förslås både skola och förskola som kan ge synergieffekter tillsammans med idrotten och miljöerna i anslutning. Även tilltänkta bostäder vid skolan, där delar är seniorboende, ger möjlighet till catering och möteslokaler via skolan. Gammal och ung möts på ett naturligt sätt.

Tillsammans med befintliga Mjörnvallen och dess verksamhet blir Alingsås Arena en arenastad för alla.

Plan med ny bebyggelse. Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Modellstudie; ny arena och bostäder i Mjörnvallen. Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Bebyggelse vid Strandpromenaden
Här betonas sammanhanget med stadskärnan för att kunna etablera en stadsdel som förbinder staden och sjön.

Området byggs upp som en förhållandevis tät stadsdel med en ny multiarena och skola som publika målpunkter i området. Bostadsbebyggelsen planeras ha en stadsmässig prägel och ges höjder mellan två och fyra våningar. En ny vägdragning gör platsen mer tillgänglig och avlastar trafiken genom Sörhaga och på den befintliga Lövekullevägen. 

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Lövekulle Strand

Platsen idag
Väster om järnvägen finns huvudsakligen ängsmark som sluttar svagt ner mot segelsällskapet och campingen. Den igenslyade strandkanten inbjuder inte till någon användning idag, utan garanterar snarare att stigen blir ödslig och otrygg.

Samtidigt finns här ett enormt outvecklat värde i och med det sjönära läget. En bebyggelse på platsen skulle kunna ta vara på detta värde, samtidigt som det skulle göra strandpromenaden mer trygg och tillgänglig. Bebyggelsen behöver anpassas till de boende öster om järnvägen för att inte blockera sjöutsikten för dem. 

Befintlig ängsmark.

Delar av befintlig strandpromenad.

Lövekulle Strand – Utvecklingen

En kilometerlång strandpromenad längs Göteborgsregionens största insjö med kvällssol på bara tjugo minuters promenadavstånd från Stora Torget genom Nolhaga Park skulle göra Mjörn till en attraktiv destination i Västsverige.

Plan med ny bebyggelse. Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Referens: skala, materialitet 

Referens: skala, markanvändning 

Referens: skala, materialitet 

Lövekulle Strand – Nya Kvaliteter 

En bebyggelse som vänder ryggen mot järnvägen och skapar en bullerdämpande bebyggelsevall gör att Mjörnstranden tystare och lugnare. Det möjliggör också en bebyggelse av bostäder på ängarna, vilket i sin tur skapar underlag för de mötesplatser som bör finnas längs stranden och välkomna alla till en aktiv samvaro där land möter vatten.

En vacker strandpark, en inspirerande badplats, en fortsatt stabil och samhällsengagerad segelbåtsklubb och en upprustad, ännu attraktivare campingplats gör att fler Alingsåsare och besökare utifrån söker sig till Lövekulle Strand.

Modellvy över ny strandpromenad och ny bebyggelse i Lövekulle strand. Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Tydligare koppling
Även här förstärks kopplingen mellan staden och sjön Mjörn. I området hamnar fokus på det publika promenadstråket där exempelvis nya målpunkter i form av en destinationslekplats och en bassäng placeras.

Tryggheten på platsen lyfts med närvaron av bostäder, ny skola och ett mer tillgängligt stråk – för alla alingsåsbor. 

Skalan på bebyggelsen är låg för att respektera utsikten för existerande bebyggelse. Samtidigt görs den tät för att på ett tydligt sätt definiera strandpromenaden som ett publikt rum. 

Gator bryts upp för att skapa intima publika rum mellan husen. På så sätt blir området dessutom mindre monotont och mer intressant som del av en utsikt för de existerande bostäderna som överblickar dessa från andra sidan järnvägen.

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Lövekulle Stationsstad

Platsen idag
Området för ny bebyggelse befinner sig på en i dagsläget otillgänglig slänt. Platsens naturliga nivåskillnad gör att befintliga hus på kullen inte måste förlora utsikt mot Mjörn vid nybyggnation på slänten nedanför.

En tät bebyggelse här skulle skapa större möjligheter att förlägga en ny station till Lövekulle, vilket i sin tur skulle lyfta hela området. 

Befintligt järnvägsspår.

Befintlig bebyggelse ovanför slänten.

Befintlig bebyggelse i området.

Lövekulle Station – Utveckling

För att kunna etablera en pendeltågstation på Lövekulle krävs förmodligen utbyggnad till fyrspårig järnväg genom eller förbi Alingsås. Därför behöver vi nu ihop med Alingsås kommun driva den frågan i konstruktiva samtal med Regeringen och Trafikverket.

Plan med ny bebbygelse. Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: DREEM arkitekter

Referens: terassläge 

Referens: Materialitet 

Referens: Materialitet/Skala/Gavelmotiv 

Lövekulle Station – Nya Kvaliteter

En pendeltågsstation på Lövekulle ger ca 5 000 bostäder tillgång till miljömässigt sund mobilitet inom 2 km. Att gå eller kanske ta elcykeln till Lövekulle Station och ta pendeln till Alingsås, Lerum eller Göteborg, det menar vi lägger grunden för en hållbar stadsutveckling på riktigt. Det gör att man kan bo nära skogen och sjön Mjörn i de nya delarna av Alingsås och ändå klara sig utan bil.

Lövekulle Station
På båda sidor av Järnvägen skapas en stadsbebyggelse som respekterar befintliga bebyggelse i höjder, samtidigt som den tar för sig av utsikten emot Mjörn.

Det är denna miljö som skriver in Lövekulle Station i ett bebyggt sammanhang, och välkomnar med en stadsmässig täthet. Samtidigt förhåller sig material till den omgivande bebyggelsen, med exempelvis träpanel som fasadmaterial i flerfamiljshus. 

Väster om järnvägen formar bebyggelsen öppna gårdar som vänder sig mot utsikten i nordväst, samtidigt som dessa skyddas från buller och insyn från järnvägen, placerad på ett högre plan. 

Flerfamiljshus dras upp mot Södra Stads-skogsvägen som på så sätt får karaktären av stadsgata i denna sträckning. Vinkelrätt mot gatan sträcker sig huslängor nedför sluttningen, och vinner på så sätt i höjd. Det blir en stor skillnad i upplevd skala nedifrån jämfört med uppifrån. Nedanför flerfamiljshusen placeras radhus och tillsammans skapar de täthet och en variation i skalan. I anslutning till stationen finns möjlighet för etablering av affärsverksamheter såsom exempelvis restaurang eller närbutik. 

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bilder: Dreem Arkitekter

Stationsplacering
För att Alingsås skall kunna växa på ett sätt som bibehåller och utökar stadens kvalitéer av promenadstad behövs tillgång till spårbunden trafik i de nya delarna. Att kunna gå eller cykla till en station ger utökade möjligheter till arbetspendling och öppnar för möjligheten att fler människor skall kunna bosätta sig i Alingsås.

Utan en ny station finns risken att bygga fast sig i ett bilberoende samt att tillkommande stadsdelar definieras som periferi och förort. 

Ett stationsläge inom gångavstånd till Mjörn skulle dessutom stärka sjöns attraktivitet som destination för fler än för de boende i området. 

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Stationsläge Lövekulle Norra
Placering av stationen i Lövekulle kan skapa tillgång till spårtrafik för fler människor, och platsen medför tydlig potential att bygga stad runt stationen. Stadskänslan blir viktig för att ge anländande resenärer en känsla av mottagande.

Inom en radie på 900 m, vilket är ett acceptabelt gångavstånd till spårbunden trafik, bor idag ca 2 400 boende. Med den utbyggnad vi föreslår skulle befolkningen inom denna radie stiga till runt 11 500 personer. Som referens för jämförelse kan nämnas Norsesund, med en befolkning runt 270 personer. 

Placering av stationen i Lövekulle kan skapa tillgång till spårtrafik för fler människor, och platsen medför tydlig potential att bygga stad runt stationen. Stadskänslan blir viktig för att ge anländande resenärer en känsla av mottagande. 

Den befintliga bron breddas för att ge utrymme för busshållplatser och därigenom en enkel tillgänglighet. På båda sidor av spåret finns plats för pendelparkering. Mellan parkering och rondell finns plats för närbutik eller servering. 

Det norra alternativet ger en starkare anslutning till ny bebyggelse väster om spåren, medan kontakten med bebyggelse skulle bli svagare på östra sidan. 

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Stadsskogen Norra

Platsen idag
Den etablering som hittills skett i Stadsskogen består till stor del av friliggande hus som inte skapar klara sammanhang mellan sig. Det är en typ av bebyggelse som varken skapar tydliga offentliga gaturum eller användbara privata rum.

Mycket yta går åt till att hålla avståndet till grannen snarare än att skapa en gräns. 

De områden som har utsikt över Mjörn är i stort sett redan bebyggda, och i de områden som är kvar behövs en strategi för att skapa kvalitéer för att ge området en dragkraft. Det kan vara riskabelt att förlita sig på skogen som ensam värdesättare för att ge sammanhang åt bebyggelsen, som då lätt blir en platslös förort. 

Vi tror att det bästa sättet att ta hand om områdets potential är att sammanhängande bebyggelse skapas i harmoni med sammanhängande skogspartier. 

Existerande bebyggelse i skog.

Torgbildning vid Stadsskogsgatan 

Stadsskogen Norra – Utveckling

Bebyggelsen längs med Stadsskogsgatan håller på att färdigställas. Flera bostadsprojekt byggs nu, nya hyresrätter har skapats, en restaurang har öppnat och inom kort etablerar sig en mataffär vid infarten till Stadsskogen, vid vårdcentralen. Det börjar bli en komplett stadsdel.

Söder om Stadsskogsgatan finns kuperad, skogsbevuxen terräng som sedan länge funnits som utbyggnadsområde för kommunen. Detta område utgör Stadsskogen Norra och kan bebyggas med slingrande, små gator som leder fram till en attraktiv och varierad bebyggelse. Det skapar plats för många nya alingsåsare när staden på sikt växer sig större.

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Referens: Bebyggelse möter skog 

Referens: Gaturum 

Stadsskogen Norra – Nya Kvaliteter

Området har en mycket varierad terräng och skogen är olika gammal på olika markägor. Denna del av Alingsås kallas för Stadsskogen för att skogslotterna en gång i tiden tillhörde kvarteren inne i staden. Det var här man hämtade timmer till byggnation, ved till kakelugnarna och sten till grundläggning av nya hus.

När Stadsskogen Norra byggs ut ställer det stora krav på arkitekter och byggare att hantera den besvärliga terrängen med branter, sanka svackor och delvis bevarandevärd natur. Rätt hanterat blir Stadsskogen Norra en pärla i gröna omgivningar.

Modellstudie – Stadsskogsgatan. Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Promenadstad
Stadsskogen organiseras i detta förslag som en uppbruten kvartersstad för att knyta an till Alingsås och samtidigt förhålla sig till skogen.

Byggnader i blandad skala orienteras för att skapa stadsmässiga gaturum samtidigt som skogen sparas i kilar däremellan. 

I möjligaste mån orienteras husen i terrängen för att skapa gårdssammanhang. 

Kantstensparkering signalerar stadsmässighet, medan någon del av varje kvarter ges en lägre skala där en höjd på två våningar blir en läsbar referens. 

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Stadsskogen Mellersta

Platsen idag

Här finns idag idel skogsmark med sina karakteristiska åsar och dalar. 

I den västra delen finns utblickar mot Mjörn, annars är området utlämnat till att skapa kvalitéer i mötet med skogen och i de rum som skapas mellan husen. 

Exploateringen kommer antagligen ligga en bit framåt i tiden, efter att norra Stadsskogen blir utbyggd, med undantag av den tidigare nämnda västra delen. 

Med all sannolikhet blir exploateringen här lägre, men det är å andra sidan svårt att förutse hur behovet kommer att se ut framöver. 

Vi tror att det är viktigt att ge möjlighet till en tät bebyggelse, som man sedan har valet att förverkliga till den del som behövs i varje etapp. 

Skog

Stadsskogen Mellersta – Utveckling

Tidsmässigt ligger Stadsskogen Mellersta något decennium framåt. Då har bebyggelseideal förändrats och behoven ser annorlunda ut. Därför behöver vi skapa en stark idémässig grund i strukturen, det slingrande gatunätet, som möjliggör att vi kan anpassa bebyggelsen till de förändrade krav som framtiden kan komma att ställa.

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Referens: Täthet mot gatan 

Referens: Gaturum och uppbruten skala 

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Stad möter skog
I Stadsskogen Mellersta fortsätter Stadsskogens karaktär bestående av en blandning av radhus och flerfamiljshus.

Gaturummen fortsätter vara tydligt stadsmässiga. Genomfartsgator tar med sig uttrycket hos Stadsskogsgatan, trädkantad och med fickor för kantstensparkering, in i området.

Lokalgator görs med trafik på fotgängares villkor, med längsgående parkering utmed förgårdsmark.

Täta gaturum definierar inte bara stadsmässighet, utan underlättar även för att kunna utveckla en sammanhängande bebyggelse i ett kuperat landskap.

Skogen avgränsas på ett tydligt sätt mot privata tomter för att definiera skillnaden mellan vad som är någons och vad som är allas.

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Stadsskogen Södra

Platsen idag

I områdets västra del finns åsar med utblick mot Mjörn. I övrigt är de delar som är tillgängliga för bebyggelse begränsade av en starkt kuperad terräng. 

Stadsskogen Södra – Utveckling

Denna sista etapp i utvecklingen av Lövekulle Stationsstad kan komma att bli en ny, extra entré in i Alingsås. Riktningen på huvudgatan in från E20 är tydlig genom skogen, längs med järnvägen, ner mot Lövekulle Station, över järnvägen mot campingen, badplatsen, strandparken, segelbåtshamnen, Mjörnvallen och den nya arenan där.

Vägen in genom Stadsskogen blir pulsådern som får den trafik som trots allt kommer att behöva ta sig från motorvägen och in till bebyggelsen i området att faktiskt kunna göra det utan att störa övriga områden i Alingsås.

Sörhaga, Norra Stadsskogen, Kavlås, Kullingsberg, Hedvigsberg och Eriksberg blir avlastade av den nya gatan in i Lövekulle Stationsstad.

Alla skiss- och illustrationsbilder är tänkta som idéförslag. Bild: Dreem Arkitekter

Stigar med omgivande grönska bevaras i dalgångar